โครงการ/รายการ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
1 1. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 0.00 8,800.00 0.00 0.00 8,800.00 2000022482 บอ.10/032032
2 2. อบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 0.00 0.00 0.00 111,200.00 111,200.00
3 3. อบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 หลักสูตรการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 8,800.00 0.00 111,200.00 120,000.00