โครงการ/รายการ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
1 1. คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 2. ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกผู้ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565 0.00 0.00 8,400.00 27,600.00 36,000.00 2000022482 บอ.10 / บอ.320
รวม 0.00 0.00 8,400.00 27,600.00 36,000.00