โครงการ/รายการ โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
1 1. การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00
รวม 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00