โครงการ/รายการ โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
1 1. การอบรมพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกโรงเรียน 0.00 0.00 4,950.00 0.00 4,950.00 2000022482 บอ.10
รวม 0.00 0.00 4,950.00 0.00 4,950.00