โครงการ/รายการ โครงการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564 (สทศ. 480,480 + เขตพื้นที่ 9,976) ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564 (สทศ. 480,480 + เขตพื้นที่ 9,976) ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
1 1. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน 0.00 480,480.00 0.00 0.00 480,480.00 งบประมาณจากหน่วยงานอื่น (สทศ.)
2 2. การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ทุกคน 0.00 0.00 9,976.00 0.00 9,976.00 2000022482 บอ.10
รวม 0.00 480,480.00 9,976.00 0.00 490,456.00