โครงการ/รายการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
1 1. พัฒนาทักษะการคิดคำนวณแบบเวทคณิตสำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 144 คน 0.00 0.00 35,090.00 8,710.00 43,800.00 2000022482 บอ.10
2 2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 0.00 44,400.00 0.00 7,300.00 51,700.00 2000022482 บอ.10
3 3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.00 3,300.00 41,080.00 2,310.00 46,690.00 2000022482 บอ.10
4 4. พัฒนาการจัดการเรียนรู้การอ่านการเขียนภาษาไทย 0.00 3,000.00 0.00 38,750.00 41,750.00 2000022482 บอ.10
5 5. ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลการปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 0.00 0.00 0.00 16,060.00 16,060.00 2000022482 บอ.10
รวม 0.00 50,700.00 76,170.00 73,130.00 200,000.00