โครงการ/รายการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
1 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency Based Education) 145,200.00 0.00 0.00 0.00 145,200.00 2000022482 บอ.10
2 2. การนิเทศ ติดตามการนำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การจัดการเรียนรู้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 3. การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (Competency Based Instruction) ของครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ครูสอนดี มีนวัตกรรม) กิจกรรมละ 3 คน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 4. สรุป รายงานโครงการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 2000022482 บอ.10
รวม 145,200.00 0.00 0.00 5,000.00 150,200.00