โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพตามความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพตามความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
1 1. การฝึกอบรมนักเรียนด้านงานทักษะอาชีพ "การสร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์งานอาชีพ สินค้าและบริการสู่ตลาด" (การออกแบบ LOGO ผลิตภัณฑ์ , ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ) โรงเรียนในสังกัดกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 โรง และกลุ่มสมัครใจผ่านระบบ On-line 0.00 0.00 17,600.00 0.00 17,600.00 2000022482 บอ.10
2 2. นิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ 0.00 0.00 0.00 2,400.00 2,400.00 2000022482 บอ.10
รวม 0.00 0.00 17,600.00 2,400.00 20,000.00