โครงการ/รายการ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยคุกคามของ สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยคุกคามของ สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
1 1. การป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามหลายรูปแบบ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 2. ความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ 0.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 2000436002000000 บอ.10
รวม 0.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00