โครงการ/รายการ โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
1 1 การนำแนวทางการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา 0.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 2000436002000000 บอ.10
รวม 0.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00