โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการฯ เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการฯ เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 11 กรกฎาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 68,900.00 0.00 68,900.00
2 19 กรกฎาคม 2566 ประชุมสรุปผลการการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษฯ(BS=2514) 0.00 32,120.00 36,780.00
3 06 กันยายน 2566 ยืมเงินเพื่อเป็นใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการฯ เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 0.00 10,305.00 26,475.00
4 06 กันยายน 2566 ตัดงบประมาณเป็นงบเหลือจ่าย 0.00 26,475.00 0.00
รวม 68,900.00 68,900.00 0.00