โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 15 สิงหาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 10,000.00 0.00 10,000.00
2 31 สิงหาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะไปราชการคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม และคัดเลือก Best Practice 0.00 6,948.00 3,052.00
รวม 10,000.00 6,948.00 3,052.00