โครงการ/รายการ งบประมาณต่อยอดกิจกรรม 12 เดือน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต เพื่อประยุกต์ใช้ในห้องเรียน ภายใต้โครงการ Metaverse การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่สู่การเรียนรู้วิถีอนาคต (13500 + 55000) ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ งบประมาณต่อยอดกิจกรรม 12 เดือน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต เพื่อประยุกต์ใช้ในห้องเรียน ภายใต้โครงการ Metaverse การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่สู่การเรียนรู้วิถีอนาคต (13500 + 55000) ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 28 สิงหาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 68,500.00 0.00 68,500.00
2 29 สิงหาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางไปราชการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงชุดนวัตกรรม 12 เดือน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่วิถีอนาคตเพื่อประยุกต์ใช้ในห้องเรียนฯ วันที่ 16-19 กค 66 ณ โรงแรมเบลล่า บี จ.นนทบุรี 0.00 5,525.00 62,975.00
รวม 68,500.00 5,525.00 62,975.00