โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 07 กรกฎาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 7,000.00 0.00 7,000.00
2 21 กรกฎาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 4,400.00 0.00 11,400.00
3 07 สิงหาคม 2566 เบิกค่าอาหาร อาหารว่างอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้และสร้างสื่อในระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล วันที่ 25-27 กค 2566 0.00 11,400.00 0.00
รวม 11,400.00 11,400.00 0.00