โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการขยายผลการฝึกอบรมเนื้อหา ป.2 ให้โรงเีรยนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการขยายผลการฝึกอบรมเนื้อหา ป.2 ให้โรงเีรยนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
รวม 0.00 0.00 0.00