โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 29 มีนาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 30,000.00 0.00 30,000.00
2 19 กรกฎาคม 2566 ประชุมระบบZoom ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนฯ(BS=1404) 0.00 4,300.00 25,700.00
3 19 กรกฎาคม 2566 ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ(BS=1719) 0.00 1,520.00 24,180.00
4 19 กรกฎาคม 2566 ค่าถ่ายเอกสารและทำเกียรติบัตร (BS=1764) 0.00 2,725.00 21,455.00
5 25 กรกฎาคม 2566 โครงการและลงพื้นที่เพื่อดูผลงานเชิงประจักษ์การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนร.และคัดเลือกสถานศึกษาฯ(BS=1772) 0.00 9,380.00 12,075.00
6 25 กรกฎาคม 2566 คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกสถานศึกษาฯ(BS=1790) 0.00 720.00 11,355.00
7 22 สิงหาคม 2566 ค่าจัดซื้อกรอบเกียรติบัตร หลุยส์ ขนาด A4 จำนวน 40 อัน(BS=1904) 0.00 7,200.00 4,155.00
8 04 กันยายน 2566 ให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาช่วยเหลือเยียวยานักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1(BS=2864) 0.00 3,600.00 555.00
9 06 กันยายน 2566 ตัดเป็นงบประมาณเหลือจ่าย 0.00 555.00 0.00
รวม 30,000.00 30,000.00 0.00