โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคัน (โครงการพาน้องกลับมาเรียน) ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคัน (โครงการพาน้องกลับมาเรียน) ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
รวม 0.00 0.00 0.00