โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายสำหรับการขยายผลจำนวนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายสำหรับการขยายผลจำนวนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 18 สิงหาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 10,000.00 0.00 10,000.00
2 06 กันยายน 2566 ตัดเป็นงบประมาณเหลือจ่าย 0.00 10,000.00 0.00
รวม 10,000.00 10,000.00 0.00