โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมฯ การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2566 รอบแรก ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมฯ การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2566 รอบแรก ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
รวม 0.00 0.00 0.00