โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 09 พฤษภาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ 12,000.00 0.00 12,000.00
2 21 สิงหาคม 2566 ค่าจัดซื้อวัสดุโครงการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 จำนวน 11 รายการ (BS=1177) 0.00 5,980.00 6,020.00
3 06 กันยายน 2566 ตัดเป็นงบประมาณเหลือจ่าย 0.00 6,020.00 0.00
รวม 12,000.00 12,000.00 0.00