โครงการ/รายการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลฯ สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลฯ สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 31 มีนาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 50,000.00 0.00 50,000.00
2 21 มิถุนายน 2566 เบิกค่าจ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ติดพาสวู้ดพร้อมโครงเหล็กและติดตั้ง จำนวน 2 ป้าย 0.00 14,500.00 35,500.00
3 01 สิงหาคม 2566 อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสพป.น่านเขต 1 (BS=2169) 0.00 18,530.00 16,970.00
4 01 สิงหาคม 2566 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ(BS=2181) 0.00 1,000.00 15,970.00
5 25 สิงหาคม 2566 ค่าจ้างทำของ (ถังขยะ) 0.00 5,000.00 10,970.00
6 30 สิงหาคม 2566 ค่าอาหาร อาหารว่างประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ระดับเขตพื้นที่ วันที่ 23 มิย 2566 0.00 2,850.00 8,120.00
7 30 สิงหาคม 2566 ค่าอาหารว่างประชุมผู้บริหาร รร. ครู รร.ในสังกัดในการชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในของ สพป.น่าน เขต 1 วันที่ 6 มิย 66 0.00 2,905.00 5,215.00
รวม 50,000.00 44,785.00 5,215.00