โครงการ/รายการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต ITA Online) (50,000) ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต ITA Online) (50,000) ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 01 พฤษภาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 50,000.00 0.00 50,000.00
2 21 มิถุนายน 2566 ยืมเงินดำเนินการอบรม ITA Online (กิจกรรมที่ 3) ศน.ธรรมรัตน์ 0.00 46,800.00 3,200.00
รวม 50,000.00 46,800.00 3,200.00