โครงการ/รายการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 27 มีนาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 60,000.00 0.00 60,000.00
2 27 มีนาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 10,000.00 0.00 70,000.00
3 19 เมษายน 2566 ยืมเงินค่าอาหาร อาหารว่างในการประชุมคณะทำงานฯ ในวันที่ 28 เมษายน 2566 + ค่าพาหนะคณะทำงานฯ 0.00 22,450.00 47,550.00
รวม 70,000.00 22,450.00 47,550.00