โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 30 มีนาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 40,000.00 0.00 40,000.00
2 04 กรกฎาคม 2566 เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ วันที่ 12 , 16 มิถุนายน 2566 0.00 4,320.00 35,680.00
รวม 40,000.00 4,320.00 35,680.00