โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 07 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติเงินประจำงวด 7,500.00 0.00 7,500.00
รวม 7,500.00 0.00 7,500.00