โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายดำเนินกิจกรรมประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายดำเนินกิจกรรมประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 07 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติเงินประจำงวด 6,000.00 0.00 6,000.00
รวม 6,000.00 0.00 6,000.00