โครงการ/รายการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติตในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติตในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 01 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติเงินประจำงวด 84,000.00 0.00 84,000.00
รวม 84,000.00 0.00 84,000.00