โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริม ติดตาม ประเมินผลเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตรูปแบบ Active Learning ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริม ติดตาม ประเมินผลเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตรูปแบบ Active Learning ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 17 มกราคม 2566 อนุมัติเงินประจำงวด 5,000.00 0.00 5,000.00
2 23 สิงหาคม 2566 ค่าอาหาร อาหารว่างประชุมคัดเลือกแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ในวันที่ 14 สค 66 0.00 950.00 4,050.00
3 23 สิงหาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตวันที่ 3 , 16 สค 66 0.00 1,920.00 2,130.00
รวม 5,000.00 2,870.00 2,130.00