โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 17 มกราคม 2566 อนุมัติเงินประจำงวด 22,000.00 0.00 22,000.00
2 30 มกราคม 2566 เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรา่งวัลพระราชทาน 0.00 11,200.00 10,800.00
3 11 สิงหาคม 2566 สรุปผลการประเมินคัดเลือกนร.และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ(BS=1055) 0.00 4,760.00 6,040.00
4 06 กันยายน 2566 ตัดเป็นงบประมาณเหลือจ่าย 0.00 6,040.00 0.00
รวม 22,000.00 22,000.00 0.00