โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 / สพม.น่าน ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 / สพม.น่าน ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 มกราคม 2566 อนุมัติเงินประจำงวด 4,069,060.00 0.00 4,069,060.00
2 24 มกราคม 2566 ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 0.00 2,692,600.00 1,376,460.00
3 18 เมษายน 2566 ค่าเช่าสถานที่ 0.00 42,700.00 1,333,760.00
รวม 4,069,060.00 2,735,300.00 1,333,760.00