โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 / สพป.น่าน เขต 2 ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 / สพป.น่าน เขต 2 ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 มกราคม 2566 อนุมัติเงินประจำงวด 2,120,280.00 0.00 2,120,280.00
2 25 มกราคม 2566 ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จำนวน 10 สัญญา (สัญญายืมเงิน 1,490,884 ส่งคืน 311,244 คงเหลือ 1,179,640) 0.00 1,179,640.00 940,640.00
3 10 มีนาคม 2566 เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ ตาม นส.ที่ ศธ 04081/790 0.00 16,320.00 924,320.00
4 18 เมษายน 2566 เบิกค่าจ้างเหมาในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 0.00 564,107.00 360,213.00
5 18 เมษายน 2566 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 0.00 22,000.00 338,213.00
รวม 2,120,280.00 1,782,067.00 338,213.00