โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 / สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 / สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 มกราคม 2566 อนุมัติเงินประจำงวด 400,000.00 0.00 400,000.00
2 03 มกราคม 2566 อนุมัติเงินประจำงวด 2,410,660.00 0.00 2,810,660.00
3 04 มกราคม 2566 ยืมเงินค่าอาหาร อาหารว่างประชุมคณะทำงาน 0.00 130,320.00 2,680,340.00
4 09 มกราคม 2566 ค่าจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 0.00 22,080.00 2,658,260.00
5 09 มกราคม 2566 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ) วันที่ 12 มกราคม 2566 0.00 24,600.00 2,633,660.00
6 12 มกราคม 2566 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการฝ่ายสื่อเทคโนโลยี ฯ วันที่ 9 มกราคม 2566 0.00 1,200.00 2,632,460.00
7 12 มกราคม 2566 ยืมเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมคณะกรรมารฝ่ายบันทึกคะแนน และประมวลผลการแข่งขันทางระบบ วันที่ 18 มค 65 0.00 13,200.00 2,619,260.00
8 12 มกราคม 2566 ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานวันศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ / ป้ายวันแถลงข่าว (2 ป้าย) 0.00 9,120.00 2,610,140.00
9 12 มกราคม 2566 ค่าจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด/อำเภอ วันที่ 12 มกราคม 2566 จำนวน 205 ชุด 0.00 7,400.00 2,602,740.00
10 12 มกราคม 2566 ยืมเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมแถลงข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน วันที่ 20 มกราคม 2566 จำนวน 238 คน ๆ 350 บาท ณ รร.เทวราช 0.00 83,300.00 2,519,440.00
11 12 มกราคม 2566 ค่าจ้างจัดทำสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 20 0.00 2,500.00 2,516,940.00
12 12 มกราคม 2566 ค่ารางวัลสำหรับผุ้ชนะเลิศในการประกวดเพลงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน 0.00 10,000.00 2,506,940.00
13 12 มกราคม 2566 ค่าจ้างจัดทำป้ายไวนิลติดหน้าสนามแข่งขันทุกแห่งและติดหน้าเทวีการแข่ง (50+17) 0.00 56,160.00 2,450,780.00
14 23 มกราคม 2566 ค่าจ้างจัดทำสูจิบัตรการแข่งขัน 500 เล่ม 0.00 62,000.00 2,388,780.00
15 23 มกราคม 2566 ค่าจ้างจัดทำหนังสือที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จำนวน 200 เล่ม 0.00 15,000.00 2,373,780.00
16 24 มกราคม 2566 ค่าระบบเว็บไซต์แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนะดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน 0.00 60,000.00 2,313,780.00
17 25 มกราคม 2566 ยืมเงินค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ฝ่ายต้อนรับ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในวันที่ 30 มค 66 0.00 4,900.00 2,308,880.00
18 25 มกราคม 2566 เบิกค่าอาหาร อาหารว่างประชุมคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและฝ่ายแผนงบประมาณ ในวันที่ 23 , 28 ธค 66 , 5 , 10 มกราคม 2566 0.00 7,800.00 2,301,080.00
19 27 มกราคม 2566 ยืมเงินค่าจ้างพาหนะในการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ วันที่ 3-5 กพ 66 0.00 52,000.00 2,249,080.00
20 27 มกราคม 2566 เบิกค่าค่าอาหาร อาหารว่างประชุมคณะกรรมการจัดทำวิิดิทัศน์ฯ วันที่ 28 ธค 66 0.00 1,200.00 2,247,880.00
21 27 มกราคม 2566 เบิกค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน วันที่ 26 ธค 66 0.00 720.00 2,247,160.00
22 27 มกราคม 2566 จ้างนักจัดรายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 0.00 3,000.00 2,244,160.00
23 27 มกราคม 2566 สพป.น่าน เขต 1 ยืมเงินค่าอาหาร ค่าตอบแทน ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ของคณะกรรมการตัดสินและคณะทำงาน 0.00 1,572,980.00 671,180.00
24 27 มกราคม 2566 เบิกค่าวัสดุ 0.00 66,642.00 604,538.00
25 27 มกราคม 2566 เบิกค่าวัสดุ (ศน.เรณู) 0.00 28,353.00 576,185.00
26 27 มกราคม 2566 ค่าจัดจัดสถานที่การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ศน.ศิริรัตน์ แย้มศิลป์) 0.00 106,000.00 470,185.00
27 27 มกราคม 2566 ค่าจ้างจัดทำสถานที่ีแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ศน.วันชัย ภูผาคุณ) 0.00 107,544.00 362,641.00
28 27 มกราคม 2566 ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ศน.วัชรพงค์ โนทะนะ) (66,956 + 25,044) 0.00 92,000.00 270,641.00
29 27 มกราคม 2566 เบิกค่าวัสดุทีมงาน Admin 0.00 23,660.00 246,981.00
30 31 มกราคม 2566 เบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการบันทึกผลการแ่ข่งขัน / นายปิยะ จะเฮิง 0.00 8,760.00 238,221.00
31 31 มกราคม 2566 ยืมเงินค่าอาหารสำหรับคณะทำงานกองกลาง/เลขานุการงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน วันที่ 3-5 กพ 66 0.00 2,880.00 235,341.00
32 08 กุมภาพันธ์ 2566 เบิกค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขันในระบบ 0.00 8,169.50 227,171.50
33 10 กุมภาพันธ์ 2566 เบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้ร่วมงานแถลงข่าวเพิ่ม 0.00 18,200.00 208,971.50
34 10 กุมภาพันธ์ 2566 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีฯ 0.00 1,200.00 207,771.50
35 16 มีนาคม 2566 เบิกค่าเช่าสถานที่ในการจัดการแข่งขัน 0.00 88,000.00 119,771.50
36 21 มีนาคม 2566 ค่าอาหารเย็นคณะกรรมการสนามแข่งขันกิจกรรมการประกวดแข่งขันการจักสานไม้ไผ่ โครงงานอาชีพ แปรรูปอาหาร / ศน.ดวงตา 0.00 1,800.00 117,971.50
37 30 มีนาคม 2566 ค่าบำรุงสถานศึกษา (หน่วยงานนอกสังกัด) ในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน จำนวน 9 สนาม 0.00 27,000.00 90,971.50
38 18 เมษายน 2566 ค่าจ้างจัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 0.00 2,825.00 88,146.50
รวม 2,810,660.00 2,722,513.50 88,146.50