โครงการ/รายการ ค่าพาหนะนักเรียนกรณีเรียนรวมหรือกรณีเลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (48 วัน) ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าพาหนะนักเรียนกรณีเรียนรวมหรือกรณีเลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (48 วัน) ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 06 กันยายน 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 48,960.00 0.00 48,960.00
2 19 กันยายน 2566 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน รร.ชุมชนบ้านนาคา(BS=3651) 0.00 17,670.00 31,290.00
3 19 กันยายน 2566 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน รร.ชุมชนบ้านนาคา(BS=3727) 0.00 9,690.00 21,600.00
4 19 กันยายน 2566 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน รร.จอมจันทร์วิทยาคาร(BS=3728) 0.00 2,160.00 19,440.00
5 19 กันยายน 2566 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน รร.จอมจันทร์วิทยาคาร(BS=3872) 0.00 3,600.00 15,840.00
6 19 กันยายน 2566 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน รร.บ้านผาตูบ(BS=3576) 0.00 10,230.00 5,610.00
7 19 กันยายน 2566 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน รร.บ้านผาตูบ(BS=3729) 0.00 5,610.00 0.00
รวม 48,960.00 48,960.00 0.00