โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 09 พฤศจิกายน 2565 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1/2566 100,000.00 0.00 100,000.00
2 11 พฤศจิกายน 2565 ยืมเงินประชุมคณะกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภูมิภาค วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2565 0.00 12,480.00 87,520.00
3 24 พฤศจิกายน 2565 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 70 วันที่ 10 พย 65 0.00 735.00 86,785.00
4 09 ธันวาคม 2565 ค่าอาหารว่างประชุมวางแผนเพื่อขับเคลื่อนการจัดงานศิลปหัตุกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 วันที่ 1 ธค 65 0.00 840.00 85,945.00
5 14 ธันวาคม 2565 ค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ วันที่ 8 ธันวาคม 2565 0.00 840.00 85,105.00
6 13 มกราคม 2566 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร วันที่ 19 ธค 65 จำนวน 82 คน 0.00 15,580.00 69,525.00
7 13 มกราคม 2566 ค่าอาหาร อหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในวันที่ 29 พย 65 , 1 ธค 65 , 1-2 ธค 65 0.00 12,540.00 56,985.00
8 10 กุมภาพันธ์ 2566 ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ ในการเตรียมการรับเสด็จฯ รร.ริมฝั่งว้าวิทยา(BS=1366) 0.00 30,000.00 26,985.00
9 10 กุมภาพันธ์ 2566 ค่าวัสดุในการเตรียมรับเสด็จฯ รร.ริมฝั่งว้าวิทยา (BS=302) 0.00 20,000.00 6,985.00
10 13 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 100,000.00 0.00 106,985.00
11 21 มีนาคม 2566 ปรับลดการจัดสรรงบประมาณ -50,000.00 0.00 56,985.00
12 05 พฤษภาคม 2566 จัดสรรเพิ่มโครงการพัฒนาดุลยภาพข้าราชการ สพป.น่าน เขต 1 0.00 27,700.00 29,285.00
13 05 กรกฎาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 4/2566 (สพฐ. จัดสรรครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท) 70,000.00 0.00 99,285.00
14 05 กรกฎาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 3 (สพฐ. จัดสรรครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท) 30,000.00 0.00 129,285.00
15 19 กรกฎาคม 2566 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมลูกเลือจิตอาสาพระราชทาน 0.00 30,000.00 99,285.00
16 11 กันยายน 2566 ค่าใช้จ่ายประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการคุณธรรมนำทางสู่ทีมงานมืออาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.น่าน เขต 1 0.00 32,950.00 66,335.00
17 15 กันยายน 2566 ค่าจัดซื้อวัสดุการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของ ผอ.สพป. จำนวน 8 รายการ(BS=3110) 0.00 5,015.00 61,320.00
18 18 กันยายน 2566 ยืมเงินโครงการพัฒนาดุลยภาพข้าราชการ วันที่ 29 กย 66 0.00 12,200.00 49,120.00
19 25 กันยายน 2566 ค่าจัดซื้อวัสดุตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 7 รายการ(BS=3936) 0.00 23,368.00 25,752.00
20 27 กันยายน 2566 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน 1 เครื่อง (BS=3823) 0.00 8,682.00 17,070.00
รวม 250,000.00 232,930.00 17,070.00