โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 09 พฤศจิกายน 2565 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1/2566 31,100.00 0.00 31,100.00
2 24 พฤศจิกายน 2565 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่อมดื่มประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 31 ตค 65 0.00 10,070.00 21,030.00
3 08 พฤษภาคม 2566 ค่าถ่ายเอกสาร เข้ารูปเล่มแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0.00 8,595.00 12,435.00
4 19 พฤษภาคม 2566 ค่าจัดซื้อตลับหมึกโทนเนอร์ Brother TN-351 (สีดำ) จำนวน 2 กล่อง(BS=891) 0.00 3,520.00 8,915.00
5 04 กรกฎาคม 2566 จัดซื้อวัสดุโครงการ 0.00 8,915.00 0.00
รวม 31,100.00 31,100.00 0.00