โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของ สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของ สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 13 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 15,000.00 0.00 15,000.00
2 05 กรกฎาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 4/2566 (สพฐ. จัดสรรครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท) 15,000.00 0.00 30,000.00
3 15 กันยายน 2566 ค่าจัดรายการ(BS=3176) 0.00 15,000.00 15,000.00
4 15 กันยายน 2566 ค่าจัดรายการ(BS=3177) 0.00 15,000.00 0.00
รวม 30,000.00 30,000.00 0.00