โครงการ/รายการ โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 13 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 30,100.00 0.00 30,100.00
2 21 มีนาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2/2566 (สพฐ. จัดสรรครั้งที่ 2 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท) 14,120.00 0.00 44,220.00
3 24 พฤษภาคม 2566 ค่าถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม (BS=1765) 0.00 3,500.00 40,720.00
4 25 พฤษภาคม 2566 ยืมเงินค่าอาหาร อาหารว่างในการดำเนินการกิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา วันที่ 8 มิย 66 0.00 26,600.00 14,120.00
5 05 กรกฎาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 4/2566 (สพฐ. จัดสรรครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท) 5,780.00 0.00 19,900.00
6 19 กรกฎาคม 2566 ค่าจัดซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ(BS=1908) 0.00 5,780.00 14,120.00
7 08 สิงหาคม 2566 ยืมเงินค่าอาหาร อาหารว่างประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนนำร่อง IQA AWARD สู่เครือข่ายเพื่อจัดทำ Best Practice วันที่ 23 สค 66 (8450/8340+110) 0.00 8,340.00 5,780.00
8 08 สิงหาคม 2566 ยืมเงินค่าอาหาร อาหารว่างประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนนำร่อง IQA AWARD สู่เครือข่ายเพื่อจัดทำ Best Practice วันที่ 23 สค 66 (8450/8340+110) 0.00 110.00 5,670.00
รวม 50,000.00 44,330.00 5,670.00