โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 13 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 50,000.00 0.00 50,000.00
2 23 มีนาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการตรวจสอบทางการเงินสถานศึกษาในสังกัด 17 รร. 0.00 11,880.00 38,120.00
3 24 เมษายน 2566 ยืมเงินเพื่อดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบโปรแกรมบัญชีสถานศึกษา วันที่ 2 , 8 พฤษภาคม 2566 0.00 31,400.00 6,720.00
4 06 กรกฎาคม 2566 เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการของหน่วยตรวจสอบภายใน 0.00 6,480.00 240.00
รวม 50,000.00 49,760.00 240.00