โครงการ/รายการ โครงการนิเทศบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการนิเทศบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 13 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 37,900.00 0.00 37,900.00
2 23 พฤษภาคม 2566 ยืมเงินค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ในการอบรมฯ วันที่ 26 พค 66 /29 พค 66 0.00 37,900.00 0.00
3 05 กรกฎาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 4/2566 (สพฐ. จัดสรรครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท) 12,100.00 0.00 12,100.00
4 26 กรกฎาคม 2566 เบิกค่าอาหารว่างประชุมวิเคราะห์และสรุปผลการนิเทศ ติดตามโครงการนิเทศบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา วันที่ 20 กค 66 0.00 735.00 11,365.00
รวม 50,000.00 38,635.00 11,365.00