โครงการ/รายการ โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและตัดสินใจ ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและตัดสินใจ ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 13 มีนาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 55,000.00 0.00 55,000.00
2 21 มีนาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 3/2566 (สพฐ. จัดสรรครั้งที่ 2 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท) 5,000.00 0.00 60,000.00
3 19 กรกฎาคม 2566 มติที่ประชุดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ตัดเป็นงบประมาณเหลือจ่าย 0.00 10,000.00 50,000.00
4 22 สิงหาคม 2566 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะในการประชุมคณะทำงานจัดทำโปรแกรมเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 10 สิงหาคม 2566 0.00 4,170.00 45,830.00
5 22 สิงหาคม 2566 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ คณะทำงานจัดทำโปรแกรมเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 20 กค 66 0.00 4,170.00 41,660.00
6 06 กันยายน 2566 ตัดเป็นงบประมาณเหลือจ่าย 0.00 36,660.00 5,000.00
7 21 กันยายน 2566 ค่าจ้างพัฒนาโปรแกรมเพื่อควบคุมการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณอื่น ๆ 0.00 5,000.00 0.00
รวม 60,000.00 60,000.00 0.00