โครงการ/รายการ โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 13 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 5,250.00 0.00 5,250.00
2 21 มีนาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2/2566 (สพฐ. จัดสรรครั้งที่ 2 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท) 9,100.00 0.00 14,350.00
3 21 มีนาคม 2566 ค่าอาหาร อาหารว่างและประชุมประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ (Zoom Meeting) วันที่ 14 มีค 66 0.00 4,080.00 10,270.00
4 22 มีนาคม 2566 ค่าจัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ(BS=1913) 0.00 6,230.00 4,040.00
5 22 มีนาคม 2566 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ(BS=2013) 0.00 1,820.00 2,220.00
6 19 เมษายน 2566 ค่าจัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ(BS=1912) 0.00 1,170.00 1,050.00
7 07 กรกฎาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 3 (สพฐ. จัดสรรครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท) 5,650.00 0.00 6,700.00
8 13 กรกฎาคม 2566 ยืมเงินค่าเบี้ยเลี้ยงของคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. (ยืม 19000 เบิกจากงบประจำ บอ.16/001001 = 12300 งบพัฒนา บอ.352/028028 = 1050 บอ.619/026026 = 5650) 0.00 1,050.00 5,650.00
9 13 กรกฎาคม 2566 ยืมเงินค่าเบี้ยเลี้ยงของคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. (ยืม 19000 เบิกจากงบประจำ บอ.16/001001 = 12300 งบพัฒนา บอ.352/028028 = 1050 บอ.619/026026 = 5650) 0.00 5,650.00 0.00
รวม 20,000.00 20,000.00 0.00