โครงการ/รายการ สำนักงานสวย ลดใช้พลังงาน จัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ สำนักงานสวย ลดใช้พลังงาน จัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 13 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 15,000.00 0.00 15,000.00
2 25 พฤษภาคม 2566 ค่าวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ 0.00 10,945.00 4,055.00
รวม 15,000.00 10,945.00 4,055.00