โครงการ/รายการ โครงการโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ลดใช้พลังงาน จัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ลดใช้พลังงาน จัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 21 มีนาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 7,500.00 0.00 7,500.00
2 05 กรกฎาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 4/2566 (สพฐ. จัดสรรครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท) 7,500.00 0.00 15,000.00
3 11 กรกฎาคม 2566 โครงการสำนักงานและโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ลดใช้พลังงาน จัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(BS=2769) 0.00 7,300.00 7,700.00
รวม 15,000.00 7,300.00 7,700.00