โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 13 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 35,000.00 0.00 35,000.00
2 19 กรกฎาคม 2566 ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติที่ดี การพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาเรียนรวม(BS=2759) 0.00 35,000.00 0.00
รวม 35,000.00 35,000.00 0.00