โครงการ/รายการ โครงการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป/ลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป/ลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 13 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 0.00 0.00 0.00
2 21 มีนาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 0.00 0.00 0.00
3 05 กรกฎาคม 2566 ปรับลดการจัดสรรงบประมาณ 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00