โครงการ/รายการ โครงการประเมินการเตรียมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการประเมินการเตรียมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 13 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 5,000.00 0.00 5,000.00
2 13 มีนาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการประเมินครูผู้ช่วย / นางชุลีกร เชียงปะละ 0.00 240.00 4,760.00
3 13 มีนาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการประเมินครูผู้ช่วย / นางกัญญ์ชิสา พงศ์พัฒนโภคิน 0.00 240.00 4,520.00
4 13 มีนาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการประเมินครูผู้ช่วย / นางดวงตา ลำลึก 0.00 720.00 3,800.00
5 13 มีนาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการประเมินครูผู้ช่วย / นางนรากร เพ็งผ่อง 0.00 120.00 3,680.00
6 13 มีนาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการประเมินครูผู้ช่วย / นายนิรันดร์ มงคล 0.00 360.00 3,320.00
7 13 มีนาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการประเมินครูผู้ช่วย / นางพัชรี ทานะ 0.00 480.00 2,840.00
8 13 มีนาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการประเมินครูผู้ช่วย / นายพิจักนภัสถ์ สุริยะพรหม 0.00 360.00 2,480.00
9 13 มีนาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการประเมินครูผู้ช่วย / นางลำเนาว์ ชัยคำ 0.00 720.00 1,760.00
10 13 มีนาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการประเมินครูผู้ช่วย / นายสุวิทย์ ผูกจิต 0.00 240.00 1,520.00
11 14 มีนาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการประเมินครูผู้ช่วย / นางศิริรัตน์ แย้มศิลป์ 0.00 936.00 584.00
12 21 มีนาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 2,500.00 0.00 3,084.00
13 23 มีนาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการประเมินการเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 /น.ส.ปานไพลิน เชียงแข็ง / น.ส.สุพัฒรา คำก้อน / นายธนากร จันทอง 0.00 120.00 2,964.00
14 23 มีนาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 น.ส.วิชชุดา ด้วงกูล รร.บ้านน้ำตวง 0.00 240.00 2,724.00
15 12 มิถุนายน 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการประเมินการเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วยฯ นายจิรวัฒน์ เชื้้อเมืองพาน รร.บ้านไชยสถาน วันที่ 30 พค 66 / ศน.ลำเนาว์ ไชยคำ 0.00 120.00 2,604.00
16 12 มิถุนายน 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย น.ส.โศภนิศ นุระธนะ รร.บ้านบ่อหอย วันที่ 7 ตค 65 / ศน.เรณู หมื่นพรมแสน นายรัศมี มาณะกิจ 0.00 480.00 2,124.00
17 12 มิถุนายน 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการประเมินการเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วย นายชาตรี กำเนิดมงคล รร.บ้านน้ำพาง วันที่ 30 พค 66 น.ส.นันทิยา นาเข้าต้ม รร.บ้านป่าสัก วันที่ 30 พค 66 /ศน.นิรันดร์ มงคล ศน.พิจักนภัสถ์ สุริยะพรหม นายยุทธพงษ์ ป่องนัน 0.00 360.00 1,764.00
18 12 มิถุนายน 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการประเมินการเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วยฯ น.สงโศภนิิศ นุระธนะ รร.บ้านบ่อหอย ครั้งที่ 2 วันที่ 30 พค 66 /ศน.เรณู หมื่นพรมแสน นายกฤษชนม์ ธัญกัญจนธรณ์ 0.00 480.00 1,284.00
19 30 มิถุนายน 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการประเมินครูผู้ช่วย รร.บ้านต้าม /นางลำเนาว์ ชัยคำ วันที่ 27 มิย 2566 0.00 240.00 1,044.00
20 30 มิถุนายน 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการประเมินครูผู้ช่วย รร.บ้านปิงหลวง / นางกัญญ์ชิสา พงศ์พัฒนโภคิน 0.00 240.00 804.00
21 30 มิถุนายน 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการประเมินการเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วย รร.บ้านถืมตอง รร.บ้านสองแคว / นางศิริรัตน์ แย้มศิลป์ 0.00 480.00 324.00
22 05 กรกฎาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 4/2566 (สพฐ. จัดสรรครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท) 2,500.00 0.00 2,824.00
23 06 กรกฎาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการประเมินการเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วย รร.บ้านหลับมืนพรวน รร.ไตรธารวิทยา รร.ภูเค็งพัฒนา 0.00 480.00 2,344.00
24 06 กรกฎาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการประเมินการเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วย รร.บ้านห้วยน้ำอุ่น วันที่ 14 มิย 2566 0.00 480.00 1,864.00
25 06 กรกฎาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการประเมินการเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วย รร.บ้านห้วยมอญ วันที่ 15 มิย 2566 0.00 240.00 1,624.00
26 20 กรกฎาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการประเมินครูผู้ช่วยฯ วันที่ 26-27 มิย 66 โรงเรียนบ้านน้ำปาย และโรงเรียนบ้านน้ำปูน 0.00 600.00 1,024.00
27 20 กรกฎาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วย รร.บ้านตอง รร.บ้านร่มเกล้า รร.ชุมชนบ้านนาคา วันที่ 10 , 13 กค 66 0.00 360.00 664.00
รวม 10,000.00 9,336.00 664.00