โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์นักเรียนระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์นักเรียนระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 13 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 25,000.00 0.00 25,000.00
2 06 มิถุนายน 2566 ค่าอาหาร อาหารว่าง อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะการเสริมสร้างพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กปฐมวัย" 0.00 18,000.00 7,000.00
รวม 25,000.00 18,000.00 7,000.00