โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 วันที่ 11-12 ตุลาคม 2565(BS=39) ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 วันที่ 11-12 ตุลาคม 2565(BS=39) ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 09 พฤศจิกายน 2565 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1/2566 180,850.00 0.00 180,850.00
2 09 พฤศจิกายน 2565 ค่าจ้างจัดสถานที่พิธีเปิด-ปิด จัดตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ การจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 11-12 ตุลาคม 2565 0.00 148,600.00 32,250.00
3 07 ธันวาคม 2565 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการดำเนินงานวันที่ 5-6 ตุลาคม 2565 0.00 15,750.00 16,500.00
4 06 กันยายน 2566 ตัดจ่ายเป็นงบประมาณเหลือจ่าย 0.00 16,500.00 0.00
รวม 180,850.00 180,850.00 0.00