โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาบุคลากรสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนว PISA ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาบุคลากรสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนว PISA ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 21 มีนาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 15,000.00 0.00 15,000.00
2 11 กรกฎาคม 2566 อบรมเชิงปฏฺบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาไทย ม.1-3(BS=1929) 0.00 15,000.00 0.00
รวม 15,000.00 15,000.00 0.00