โครงการ/รายการ โครงการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2565 (งบ สทศ. 500,000 บาท + เขตพื้นที่ 80,000 บาท) ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2565 (งบ สทศ. 500,000 บาท + เขตพื้นที่ 80,000 บาท) ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 13 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 80,000.00 0.00 80,000.00
2 14 กุมภาพันธ์ 2566 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT / BS75 0.00 27,185.00 52,815.00
3 28 กุมภาพันธ์ 2566 ยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2565 0.00 27,405.00 25,410.00
4 15 มีนาคม 2566 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการอบรมเชิงปฏิบัติการงานทะเบียนและวัดผลประเมินผลการใช้โปรแกรม School MIS ตามโครงการวัดและประเมินผลฯ 0.00 20,400.00 5,010.00
5 23 มีนาคม 2566 จัดซื้อวัสดุโครงการ 0.00 4,785.00 225.00
6 23 มีนาคม 2566 ค่าจ้างถ่ายเอกสารแบบทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565 สำหรับศูนยืการเรียนรู้ ต.ช.ด. บ้านห้วยลู่ และ รร.พีระยานุเคราะห์ฯ 3 0.00 215.00 10.00
รวม 80,000.00 79,990.00 10.00